Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa

Vô Nhiễm - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa

1.450.000₫
Available Product: [VN] iPhone 12 Series 1450
[VN] iPhone 12 Series 1450
Color: Classic Black
Classic Black
Classic Black
Glossy Black
Glossy Black
Premium Gold
Premium Gold
Size: iPhone 12/12 Pro
iPhone 12/12 Pro
iPhone 12 Pro Max
Tinh thần sản phẩm
Hoa sen mọc ra từ bùn nhơ mà không vấy bẩn, mùi hương lan rộng, khiến mọi người khoan khoái, vui vẻ. Vì thế dùng hoa sen để so sánh với mười loại thiện pháp mà Bồ Tát phải tu. Một trong mười loại thiện pháp đó là Xa rời tạp nhiễm (vô nhiễm). Khi tu hành Bồ Tát có thể dùng trí tuệ quan sát được tất cả các cảnh mà không sinh lòng tham. Tuy ở vào chỗ sinh tử ngũ trược nhưng cũng không bị tạp nhiễm, giống như hoa sen mọc ra từ bùn nhơ mà không bị nhiễm bẩn.