Sen vàng mẫu 2 - iPhone 13 Pro - Cá nhân hóa
Sen vàng mẫu 2 - iPhone 13 Pro - Cá nhân hóa

Sen vàng mẫu 2 - iPhone 13 Pro - Cá nhân hóa

1.450.000₫
Available Product: [VN] iPhone 13 Pro 1650
[VN] iPhone 13 Pro 1650
Color: Classic Black
Classic Black
Classic Black
Premium Gold
Premium Gold
Size: iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro
Tinh thần sản phẩm
Hoa sen mọc ra từ bùn nhơ mà không vấy bẩn, mùi hương lan rộng, khiến mọi người khoan khoái, vui vẻ. Vì thế dùng hoa sen để so sánh với mười loại thiện pháp mà Bồ Tát phải tu. Một trong mười loại thiện pháp đó là Xa rời tạp nhiễm (vô nhiễm). Khi tu hành Bồ Tát có thể dùng trí tuệ quan sát được tất cả các cảnh mà không sinh lòng tham. Tuy ở vào chỗ sinh tử ngũ trược nhưng cũng không bị tạp nhiễm, giống như hoa sen mọc ra từ bùn nhơ mà không bị nhiễm bẩn.