Viên Mãn - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Viên Mãn - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Viên Mãn - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Viên Mãn - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Viên Mãn - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa
Viên Mãn - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa

Viên Mãn - Dòng iPhone 12 - Cá nhân hóa

1.450.000₫
Available Product: [VN] iPhone 12 Series 1450
[VN] iPhone 12 Series 1450
Color: Classic Black
Classic Black
Classic Black
Glossy Black
Glossy Black
Premium Gold
Premium Gold
Size: iPhone 12/12 Pro
iPhone 12/12 Pro
iPhone 12 Pro Max
Tinh thần sản phẩm
Hoa sen mọc ra từ bùn nhơ mà không vấy bẩn, mùi hương lan rộng, khiến mọi người khoan khoái, vui vẻ. Vì thế dùng hoa sen để so sánh với mười loại thiện pháp mà Bồ Tát phải tu. Một trong mười loại thiện pháp đó là Giới hương Viên mãn: Tu hành Bồ Tát, kiên trì tất cả giới luật mà khộng phạm, do giới này có thể trừ bỏ ác nghiệp thân ngữ, giống như mùi hương có thể trừ bỏ đi xú khí, ví như hoa sen tỏa mùi hương, xa gần đều biết.