3 BƯỚC TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT

Bước 1: Điền Text (tối đa 12 ký tự)

Bước 2: Chọn kiểu chữ

Bước 3: Chọn bố cục


3 BƯỚC ĐỂ TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT


Bước 1: Điền text (tối đa 12 ký tự)

Bước 2: Chọn kiểu chữ

Bước 3: Chọn bố cục